fogarasiegyhaz - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Gondnokok, egyházfiak, harangozók

Bemutatkozás

FŐGONDNOKOK - GONDNOKOK


        Miután Fogaras mint Fejedelmi egyház-külön jogokat gyakorolt s az egyházmegyék keretébe soha nem volt besorozva s később is mint püspöki vizsgálat alatti egyház, önmaga intézte ügyeit. A világi rendből is egy főhivatalnok-főgondnok állt az egyház élén.
        A fejedelmi korban a főgondnoki jogokat maguk a fejedelmek gyakorolták: Bethlen Gábor, a Rákocziak, Apafi az egyház érdekében.
        A fejedelemasszonyok is rendeleteket bocsájtanak a Consistoriumhoz és intézkednek a templom az iskola a lelkészek és tanítók, fenntartása-fizetése és más előforduló ügyekben. Lorántffy Zsuzsánna és Bornemisza Anna fejedelemnők, határozottan főgondnoki jogokat gyakorolnak az egyházban.
         Az Erdélyi fejedelemség megszűntével a főhatóság az egyház felett a Nagyszebenben felállított főkormányszék és főconsistorium lett, ekkor már többen, de mindig magas állású mágnások, főemberek bízattak meg a fogarasi egyház vizsgálatával.
1747-ik évtől vannak alkalomszerűen megemlítve. Előzőleg 1695-ben Fogaras földnek főkapitánya Bethlen Gergely úr Őkegyelme főgondnoki jogokat gyakorol.
1709-ben Gróf Széki Teleki József és Váradi Inczédi József.
1747-től így Gróf Székely László és Tekintetes Váradi Horváth András úrak.
1766 évben méltóságos Váradi Horváth István, Köntczei László, Köntczei Lajos Gróf Bethlen Gábor Nagyküküllő főispánja, Horváth Gyula képviselő, Hegedűs Sándor kereskedelemügyi Magyar Királyi Miniszter.
        Mind kiváló egyének kik nem csak gondját de szigorúan őrködtek az egyház jogai, vagyona és privileguma felett             
          Az erdélyi Egyházkerület Közgyűlése határozata folytán a püspöki vizsgálat alatt álló egyházak kiváltságos jogköre megszűnt. Fogarasi egyházközségünk a nagyszebeni egyházmegyébe kebeleztetett.
          A gondnoki állást rendszerint a várkapitány vagy alkapitány töltötte be.

         A curátor (gondnok) kötelessége: „Isten dicsősségére vigyázni. Melyből az következik, hogy az Isten dicsőssége terjedjen és az Anyaszentegyházban lévő jó rendtartások megtartassanak”.

         Hogy a fogarasi eklézsia századokon keresztül oly példaszerűen fenntartotta magát azt annak köszönhette, hogy a  teendők elvégzésére a legalkalmasabb egyéneket választotta meg.

Gondnokok:
  Dr Major Károly 1912
                    Dr Hámorszky Oszkár
                    Zöldi József 35 évig (1938-1973)
                    Bertleff András 1973-tól  
Szegények gondnokai:   Nagy István 1912
                                     Gunesch Ödön


EGYHÁZFIK


      Egyházfiak kötelességei: Mivel az Egyházfiak az Eklézsiára nézendő bizonyos dolgoknak véghezvitelére rendeltetvén több feladatra választatnak, külön a prédikátor mellé szükség azért, hogy az Eklézsiában két egyházfi is legyen. Tiszta, józan és kegyes életével kiváltképpen fénylő legyen, hogy minden ő szolgálatjuk becsületes, tisztességes, jórenddel folyó és az Eklézsiában mindennek jó példaadó legyen. A Prédikátorok és Mester számára a fizetést szorgalmasan felhajtsák, az Úrvacsorájához való ezüst és ón edényekre, fehérnemükre, prédikáló székre való bársony, selyem takarokra, szőnyegekre nagy gondot viselni tartoznak. Segédkeznek az Úrvacsora kiszolgáltatásakor és a Prédikátor mellett való rendre szolgálatjukat Isteni félelemmel, kegyességgel, botránkozások nélkül vigyék véghez. A perselypénzt mikor mi gyűl fogyatkozás nélkül ádminisztrálják. Ha valaki az Eklézsiában megbotránykoztató életet élne jelentsék a Prédikátornak. Mikor valami okból el kell távozzon a városból a Curátornak hírt tegyenek és a másik egyházfi híre nélkül el ne távozzék, hogy valami fogyatkozás ne essék az Eklézsiába. Mindezeknek megállására hittel legyenek kötelesek.

Egyházfik:       Elekes Zsigmond 1912
                      Szilágyi György


HARANGOZÓK


           Az egyház életében nem csekély feladat hárul a harangozóra. Ő adván jelt a Cultus kezdésre. Az Ő feladata a templom külső és belső részeinek tisztántartására. A rendszeres harangozás úgyszintén a tűzesetek alkalmával a figyelmeztető harangozás.

A harangozás szabályai, harangozók kötelességei:
A szakasztás és gyülővonás egy-egy haranggal menvén végbe attól sem szegény sem boldog (gazdag) nem fizet.
A három haranggal való harangozásnál a megszabott árat fizetni kell.
A negyedik harang pedig sok költségben kerülvén az egyháznak, azért ha valaki mind a négy harangot megvonatta, háromszorosát fizesse, hogy a harangozó segítséget fogadhasson.
Az idegen vagy ki máshol lakott és nem ebből az ecclésiából való volt és nem fizetett a rendszerint való fizetésben háromszorosát fizeti.
A harangozók a rendes fizetésen felül a harangok jövedelmének egész terciálisa nekik engedtetett.
A templom kulcsait a harangozó magánál tartsa,szőnyegekre,templom ablakaira, székekre padjaira szorgalmatosan gondot viseljen.
Mikor vasárnap vagy valamely nevezetes ünnep következik,az előtte való szombaton délbe 12 órakor a nagy az előtti szokás szerint vonják meg a harangozok. Hasonlóképpen este is szombaton mikor takaródást szoktak vonni a nagy haranggal harangozzanak, egyéb napokon a takarodást lehet a kisebb haranggal is. Mindennap prédikációkra és könyörgésekre kivántatik harangozni főidején, hogy az eddigvaló jó rend meg ne bomoljék.
A prédikátor híre nélkül pedig ne essék a harangozás.
A templombéli székek sok költségbe kerülvén az ecclésiának bizonyos taxa decernáltatott amit a harangozó felszedvén át adja az Ecclesia számára.

Harangozok:   Vass István 1912
                       Józsi Lajos
                       Boér Béláné
                       Antal Gézáné, Kulcsár Erzsébet
                       Szász Józsefné, Ibolya
                       Botár Demeterné,  Áros Lenke
                       Áros Mihályné, Margit
                       Béres Béláné,  Erzsébet

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz